ΚΤΕΛ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 111111

Η ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου πρακτόρευσης και αντιπροσώπευσης της εταιρείας στο πρακτορείο της για τις δύο βάρδιες , που βρίσκεται στο Κιάτο   Κορινθίας, με κλειστή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνεκτιμωμένων των στοιχείων της προσωπικής και κοινωνικής καταστάσεως και της προϋπηρεσίας.

Ενδεικτικά, χαρακτηριστικά του έργου:

Η λειτουργία του Σταθμού από Δευτέρα έως και Κυριακή  με ωράριο α’ βάρδιας 06:00 έως 14:00 και β΄ βάρδιας 14:00 έως 21:00.

Η έκδοση εισιτηρίων προς πάντα προτιθέμενο  να  ταξιδεύσει, δι’ αυτοκινήτου  Λεωφορείου  εντεταγμένου εις την δύναμη του ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. και  εξυπηρετούντος   τις  υπεραστικές  συγκοινωνιακές  γραμμές  όπου  έχει  τακτικά  και  έκτακτα  δρομολόγια   η  ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.

Η παραλαβή και παράδοση των ασυνόδευτων αποσκευών – δεμάτων κλπ

Η έκδοση διπλοτύπων φορτωτικών για την μεταφορά αποσκευών, δυναμένων να μεταφερθούν με λεωφορεία.

Η έκδοση αποδείξεων είσπραξης των δικαιωμάτων για τη μεταφορά.

Η φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών και δεμάτων από τα λεωφορεία της εταιρείας

Η απόδοση του λογαριασμού και των εισπράξεων καθημερινά στο κεντρικό ταμείο της εταιρείας που βρίσκεται στον ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Δημοκρατίας 4 – Κόρινθος – 1ος όροφος )

Όροι – Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος (η) πρέπει να έχει πλήρη ικανότητα δικαίου, να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας, να μη διώκεται για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη, να εκδίδει δελτία παροχής υπηρεσιών, να είναι ασφαλισμένος(η) στον Ο.Α.Ε.Ε, να παρέχει το ανατιθέμενο έργο αυτοπρόσωπα και θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφάλεια των διακινουμένων αποσκευών – δεμάτων και έκδοσης εισιτηρίων .

Συμμετοχή

Ο ενδιαφερόμενος (η) μπορεί να υποβάλει έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, που θα κατατεθεί στα Γραφεία της εταιρείας μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. . Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή , ο οποίος να είναι μέτοχος της εταιρείας , όπου θα εγγυάται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτης .

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι (ες) μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2741-0-75410 καθημερινά από 10 – 12. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της εταιρείας μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας.

                                                                               ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....