Ενημερωτικό σημείωμα του Γ.Γ του δήμου Κορινθίων κ. Νεκτάριου Σπηλιόπουλου

 

𝝙𝝜𝝡𝝤𝝨 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢:

Με συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουμε στον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
και έχοντας θεσμικά την ευθύνη ως ΓΓ με τις οδηγίες του Δημάρχου Κορινθίων κ. Β. Νανόπουλου
για την ενίσχυση του 𝝖𝝢𝝝𝝦𝝮𝝥𝝞𝝢𝝤𝝪 𝝙𝝪𝝢𝝖𝝡𝝞𝝟𝝤𝝪 που αποτελεί το 𝝡𝝚𝝘𝝖𝝠𝝪𝝩𝝚𝝦𝝤 𝝟𝝚𝝫𝝖𝝠𝝖𝝞𝝤 του,
χρησιμοποιώντας συνδυαστικά όλους τους δυνατούς 𝞃𝞀ό𝝿𝝾𝞄ς και τα «𝝴𝞀𝝲𝝰𝝺𝝴ί𝝰»,
με σκοπό:

Την καταπολέμηση της υποστελέχωσης

Την αποφόρτιση του υφιστάμενου προσωπικού & την δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας

Την παραγωγή έργου με ταχύτητα & αποτελεσματικότητα

Την εξυπηρέτηση & επίλυση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου

𝝪𝝠𝝤𝝥𝝤𝝞𝝚𝝞𝝩𝝖𝝞 ένα 𝝤𝝠𝝤𝝟𝝠𝝜𝝦𝝮𝝡𝝚𝝢𝝤 𝝥𝝠𝝖𝝢𝝤 𝝢𝝚𝝮𝝢 𝝷έ𝞂𝝴𝞈𝝼 𝝴𝞀𝝲𝝰𝞂ί𝝰ς:

Έ𝝲𝝹𝞀𝝸𝞂𝝶 & 𝝥𝞀𝝾𝝹ή𝞀𝞄𝝽𝝶 𝝻έ𝞂𝞈 𝝖𝝨𝝚𝝥 𝟰 𝝡𝝤𝝢𝝞𝝡𝝮𝝢 𝝷έ𝞂𝝴𝞈𝝼 στις 𝝩𝝴𝞆𝝼𝝸𝝹ές 𝝪𝝿𝝶𝞀𝝴𝞂ί𝝴ς

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε η κατάθεση των δικαιολογητικών

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

𝟵𝟵 𝝴𝞀𝝲𝝰𝝵ό𝝻𝝴𝝼𝝾𝝸 διαφόρων ειδικοτήτων στο “𝝥𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 𝝟𝝾𝝸𝝼𝞈𝞅𝝴𝝺𝝾ύς 𝝬𝝰𝞀𝝰𝝹𝞃ή𝞀𝝰”
του 𝝪𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾𝞄 𝝚𝞀𝝲𝝰𝞂ί𝝰ς & 𝝟𝝾𝝸𝝼𝞈𝝼𝝸𝝹ώ𝝼 𝝪𝝿𝝾𝝷έ𝞂𝝴𝞈𝝼 με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών

Έχει ήδη εγκριθεί ο αριθμός και οι ειδικότητες για τον Δήμο Κορινθίων και έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2022
αναμένεται η δημοσίευση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους

𝝪𝝺𝝾𝝿𝝾ί𝝶𝞂𝝶 𝞃𝝾𝞄 𝝗΄ 𝝹ύ𝝹𝝺𝝾𝞄 𝞃𝝾𝞄 “𝝥𝞀𝝾𝝲𝞀ά𝝻𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝖𝝿𝝰𝞂𝞆ό𝝺𝝶𝞂𝝶ς 𝝻𝝰𝝹𝞀𝝾𝞆𝞀𝝾𝝼ί𝞈ς 𝝰𝝼έ𝞀𝝲𝞈𝝼 𝝶𝝺𝝸𝝹ί𝝰ς 𝟱𝟱-𝟲𝟳”

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ από τον Α΄ κύκλο που έχει ολοκληρωθεί το 2021,
𝟭𝟯 𝞂𝞄𝝻𝝿𝝾𝝺ί𝞃𝝴ς μας μακροχρονίως άνεργοι εργάζονται ήδη στον Δήμο Κορινθίων

Έ𝛄𝛋𝛒𝛊𝛔𝛈 𝟯 𝝰𝝹ό𝝻𝝰 𝝡𝝤𝝢𝝞𝝡𝝮𝝢 𝝷έ𝞂𝝴𝞈𝝼 στις 𝝩𝝴𝞆𝝼𝝸𝝹ές 𝝪𝝿𝝶𝞀𝝴𝞂ί𝝴ς και 𝝿𝞀ό𝞂𝝺𝝶𝞇𝝶 𝝻έ𝞂𝞈 𝝖𝝨𝝚𝝥

Έχει γίνει η έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

𝝪𝝿𝝾𝝱𝝾𝝺ή 𝟭𝟰 𝝢𝝚𝝮𝝢 𝝰𝝸𝞃𝝶𝝻ά𝞃𝞈𝝼 έ𝝺𝝴𝞄𝞂𝝶ς 𝝿𝞀𝝾𝞂𝞈𝝿𝝸𝝹𝝾ύ 𝝳𝝸𝝰𝞅ό𝞀𝞈𝝼 𝝴𝝸𝝳𝝸𝝹𝝾𝞃ή𝞃𝞈𝝼
με μετακίνηση από άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα,
στον 𝝖΄ 𝝟ύ𝝹𝝺𝝾 𝝟𝝸𝝼𝝶𝞃𝝸𝝹ό𝞃𝝶𝞃𝝰ς 𝟮𝟬𝟮𝟮 του 𝝪𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾𝞄 𝝚𝞂𝞈𝞃𝝴𝞀𝝸𝝹ώ𝝼

Η υποβολή ολοκληρώθηκε σήμερα. Ήδη από τους 2 προηγούμενους Κύκλους Κινητικότητας
έ𝛘𝛐𝛖𝛎 έ𝛒𝛉𝛆𝛊 𝟒 𝚳ό𝛎𝛊𝛍𝛐𝛊 𝛖𝛑ά𝛌𝛌𝛈𝛌𝛐𝛊 𝛅𝛊𝛂𝛗ό𝛒𝛚𝛎 𝛆𝛊𝛅𝛊𝛋𝛐𝛕ή𝛕𝛚𝛎

𝝪𝝿𝝾𝝲𝞀𝝰𝞅ή 𝞂ύ𝝻𝝱𝝰𝞂𝝶ς 𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝺𝝺𝝶𝝼𝝸𝝹ή 𝝚𝞃𝝰𝝸𝞀𝝴ί𝝰 𝝩𝝾𝝿𝝸𝝹ής 𝝖𝝼ά𝝿𝞃𝞄𝝽𝝶ς 𝝹𝝰𝝸 𝝖𝞄𝞃𝝾𝝳𝝸𝝾ί𝝹𝝶𝞂𝝶ς (𝝚.𝝚.𝝩.𝝖.𝝖. 𝝖.𝝚.)
για την ενίσχυση του 𝝩𝝻ή𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝥𝝾𝝺𝝴𝝾𝝳𝝾𝝻ί𝝰ς με 𝟰 𝝙𝝸𝝿𝝺. 𝝡𝝶𝞆𝝰𝝼𝝸𝝹𝝾ύς και σύμβαση έργου 1 έτους με δικαίωμα ανανέωσης

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....