ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,
θα διεξαχθεί την 1η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη  ώρα  19:30 μ. μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019,
του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,
τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020
και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

      Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021
και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021,
για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.         Συζήτηση για την Προστασία της «Λίμνης Στυμφαλίας» .
2.         Υποβολή προτάσεων του Δήμου Σικυωνίων  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νεολαίας
στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022».
3.         Έγκριση «Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος 2022»
(αριθ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων ).
4.         Έγκριση «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022»
(αριθ. 56/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων).
5.         Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων
στην εταιρεία «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. «
6.         Επί αιτήματος άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος στην οδό Κλεοβούλου αριθ. 7 στη Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....