Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαβούλευση
Παρασκευή ➍ Μαρτίου ➋⓿➋➋ – ➊➋:⓿⓿
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» , οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
✅𝞣𝞸 𝞢𝟀έ𝞭𝞲𝞸 𝞥ό𝞺𝞽𝞲𝞼𝞰ς 𝞖𝞴𝞮𝞳𝞽𝞺𝞲𝞳ώ𝞶 𝞞𝟀𝞰𝞵ά𝞽𝟂𝞶(Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Τ𝛂 𝚺.𝚽.𝚮.𝚶. 𝛉𝛂 𝛂𝛑𝛐𝛕𝛆𝛌𝛐ύ𝛎 𝛐𝛖𝛔𝛊𝛂𝛔𝛕𝛊𝛋ά 𝛕𝛐𝛎 𝚶𝛅𝛊𝛋ό 𝚾ά𝛒𝛕𝛈 𝛘𝛚𝛒𝛐𝛉έ𝛕𝛈𝛔𝛈ς 𝛕𝛚𝛎 𝛅𝛈𝛍𝛐𝛔ί𝛚ς 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛃ά𝛔𝛊𝛍𝛚𝛎 𝛉έ𝛔𝛆𝛚𝛎 𝛔𝛕ά𝛉𝛍𝛆𝛖𝛔𝛈ς 𝛋𝛂𝛊 𝛗ό𝛒𝛕𝛊𝛔𝛈ς 𝛈𝛌𝛆𝛋𝛕𝛒𝛊𝛋ώ𝛎 𝛐𝛘𝛈𝛍ά𝛕𝛚𝛎,που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.
Η Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης για το Δήμο Κορινθίων περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την καταγραφή των κατευθύνσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού και των θεσμοθετημένων χρήσεων γης. 𝞓ό𝞱𝞰𝞳𝞮 έ𝞵𝞿𝞪𝞼𝞰 𝞼𝞽𝞸𝞾ς 𝞸𝞲𝞳𝞲𝞼𝞵𝞸ύς ά𝞶𝟂 𝞽𝟂𝞶 1000 𝞵ό𝞶𝞲𝞵𝟂𝞶 𝞳𝞪𝞽𝞸ί𝞳𝟂𝞶 σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στους οποίους η ανάλυση περιλαμβάνει τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τις τουριστικές χρήσεις, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, τη διαχείριση στάθμευσης (σήμανση, κυκλοφοριακοί φόρτοι κ.ά.), τους υφιστάμενους δημόσιους χώρους στάθμευσης και το δίκτυο πεζού – ποδηλάτη – δημόσιας συγκοινωνίας.
⏩Για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης αρχικά δημιουργήθηκαν 2 𝞼𝞮𝞶ά𝞺𝞲𝞪:
▪ Το πρώτο περιλαμβάνει την 𝞭ί𝞳𝞪𝞲𝞰 𝞳𝞪𝞽𝞪𝞶𝞸𝞵ή 𝞽𝟂𝞶 𝞱έ𝞼𝞮𝟂𝞶 φόρτισης στο σύνολο του δήμου με βάση την ισότιμη χωρική κατανομή και την πυκνότητα πληθυσμού.
▪ Το δεύτερο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις εμπορικές χρήσεις το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερες θέσεις σε περιοχές που εντοπίζεται έντονη οικονομική δραστηριότητα.
𝜮𝝉𝝄 𝜟ή𝝁𝝄 𝜥𝝄𝝆𝜾𝝂𝜽ί𝝎𝝂 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝜼𝝂 𝝌𝝎𝝆𝝄𝜽έ𝝉𝜼𝝈𝜼 𝝉𝝎𝝂 𝝈𝝉𝜶𝜽𝝁ώ𝝂 𝝋ό𝝆𝝉𝜾𝝈𝜼ς 𝜺𝝅𝜾𝝀έ𝝌𝜽𝜼𝜿𝜺 𝝉𝝄 𝝈𝜺𝝂ά𝝆𝜾𝝄 𝜜, το οποίο εστιάζει στην ισοκατανομή των σταθμών φόρτισης. Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του σεναρίου Α αποτέλεσε η χωρική κατανομή των οικισμών και ο πληθυσμός.
✅Τα αναλυτικά στοιχεία των θέσεων φόρτισης θα παρουσιαστούν μετά την οριστικοποίησή τους έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86261272487… 9 Meeting ID: 862 6127 2487 Passcode: 249057
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....