Ο Συνδυασμός ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ του Δ. Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
Κατέθεσε σήμερα αίτηση ακύρωσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής
του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με την οποία η δημοτική αρχή προσφεύγει
στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης του έργου της
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»,
συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.» προϋπολογισμού 3,6εκατ ευρώ,
ζητώντας την προβλεπόμενη δημοπράτηση του έργου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΔΩ: ΕΝΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» στην Πρόσκληση ΑΤ05 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 14575/24-07-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ05 και τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Με την παρούσα πρόσκληση, προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προτίθεται να υλοποιήσει την Πράξη «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» προϋπολογισμού  3.606.076,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία περιλαμβάνει δύο Υποέργα:

Υποέργο 1: «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 3.600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Υποέργο 2: «Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΑΤ05 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»», προϋπολογισμού 6.076,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Προκειμένου ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει τη Πράξη εισηγούμαστε:

  1. Tην έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 903.225,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)
  2. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» προϋπολογισμού 606.076,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στην πρόσκληση ΑΤ05 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

  • Υποέργο 1: «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 3.600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
  • Υποέργο 2: «Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»», προϋπολογισμού 6.076,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

  1. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 14575/24-07-2020, Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ05 και τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του ποσού Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα καλύψει o Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
  3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....