01_Mid Season Sale

Για πρώτη φορά, από τότε που ψηφίστηκε ο Ν. 2251/1994 (νόμος για την προστασία των καταναλωτών) το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποδέχτηκε αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 781 ΚΠολΔ, στο πλαίσιο εκδίκασης Συλλογικής Αγωγής του αρ 10 παρ 16 του Ν. 2251/1994.

Με την απόφασή του επί του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν το ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, η Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας ,Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτη Κρήτης,Ενωση ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Καλλιθέας ,Ινστιτούτο Καταναλωτη Κορίνθου, ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,ΔΙ.ΚΑ.Π  ,το Ινστιτουτο Προστασίας Καταναλωτη Νοτίου Αιγαίου ΙΝΚΑ12 και όλους τους Καταναλωτές  που συντάχθηκαν στη Συλλογική Αγωγή, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών  απαγορεύει στη ΔΕΗ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για τα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών του άρθρου 52 του Ν. 4001/2011, σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής, μέχρι την συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της αγωγής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 06-07-2022.

Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία της απόφασης θα πρέπει να γνωρίζει, ότι για να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαιτείται:

α) Να πιθανολογηθεί η βασιμότητα της αγωγής (δηλαδή, πρέπει να πιθανολογηθεί ότι η αγωγή είναι νόμιμη κι έχει βάση), και

β) Να πιθανολογηθεί ότι από την εξακολούθηση της αντικαταναλωτικής συμπεριφοράς του προμηθευτή παράγεται κίνδυνος, ο οποίος δικαιολογεί τη λήψη εκτάκτων ρυθμιστικών μέτρων για την αποτροπή του.

Συνεπώς, πίσω από αυτή τη νίκη αυτή κρύβονται πολλές μικρότερες νίκες κεφαλαιώδους σημασίας.

Είναι η πρώτη νίκη, ένα ιστορικό πρώτο βήμα, σε έναν πόλεμο που μόλις ξεκίνησε.

ΙΝΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

summercamp 600pix

Συνεχίζουμε

 

Γρηγορότερα, ψηλότερα, δυνατότερα με υπομονή,επιμονή αγώνα και πάνω απ όλα το συμφέρον του Ανθρώπου -Πολίτη    ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Άρθρο 52

Προστασία Ευάλωτων Πελατών

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών:

 (α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία.

 (β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.

 (γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

 (δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.

 (ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες.

 2. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή μειωμένων τιμολογίων, ή έκπτωση επί των δημοσιευμένων τιμολογίων κάθε Προμηθευτή, η εγκατάσταση μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής, οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των λογαριασμών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωμής λογαριασμών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους.

 3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με εξαίρεση μέτρων που σχετίζονται με τιμολόγια Προμήθειας και με εκπτώσεις, τα τιμολόγια Προμήθειας, τα μέτρα προστασίας για κάθε κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών τόσο κατά το προσυμβατικό, όσο και κατά το συμβατικό ή στάδιο λύσης και καταγγελίας της Σύμβασης με τον Προμηθευτή, καθορίζονται με σχετικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν και πίστεψαν σε εμάς.

Συγχαρητήρια στην ομάδα δικηγόρων που μας πίστεψαν και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα κκ, Αλέξη Αλεξόπουλο,Γεώργιο Καλτσά,Μάριο Μαρινάκο ,Αναστάσιο Σκανδαλιδη και Αντώνη Πραττα.

Το Δ.Σ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΝΙΚΟΥ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....