ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους»

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε τη Δράση 8.iii.1.
«Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους»
με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων,
για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00€
και στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού 14.800,00€.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
του ΕΣΠΑ 2014-2020
.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης,
είναι άνεργοι που πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
(Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis)
ορίζεται το διάστημα από 02/03/2022 και ώρα 13:00, έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/05/2022 και ώρα 15:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
,
Μαιζώνος 122 & Γούναρη 26222 Πάτρα,
Τηλέφωνο: 2610 622711,
E-mail επικοινωνίας: info@diaxeiristiki.gr

Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
στις έδρες των Επιμελητηρίων.
Αναλυτικά :

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....